Sklep internetowy, dostępny w domenie magic-color.pl, prowadzony przez jest przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Gen de Gaulle’a 86, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979188 oraz  NIP: 6482810343 , z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@magic-color.pl


1. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet oraz telefoniczną i bezpośrednią w siedzibie firmy w Zabrzu przy ulicy Gen de Gaulle’a 86. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępną w domenie dosolarium.pl oraz telefonicznie i osobiście w siedzibie firmy.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z dosolarium.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Magic-color.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na Magic-color.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z magic-color.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklepie internetowym Magic-color należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, której przedmiotem są usługi świadczone przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklepie Internetowym MAGIC-COLOR, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze sklepu internetowego MAGIC-COLOR oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym MAGIC-COLOR są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu internetowego MAGIC-COLOR są cenami brutto/netto (nie zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura bez VAT bądź paragon. Faktura bez VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura bez VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWN Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w serwisie magic-color.pl w zakładce  Sposoby i koszty dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym Magic-color.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie internetowym MAGIC-COLOR  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego MAGIC-COLOR, MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNmoże samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie internetowym MAGIC-COLOR produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Magic color MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWN zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce “Info”. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w sklepie internetowym Magic Color w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklepie internetowym MAGIC-COLOR, MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 20 dni od dnia zawarcia umowy, ze względu na możliwy brak płynności towaru na magazynie . Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w sklepie internetowym MAGIC-COLOR pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce „Info”.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

14.MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA podany w górnej części Regulaminu, na koszt MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania rozmowy.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy oraz kolejne 14 dni na odesłanie towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego towaru. Zwrot niezużytego towaru może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w sklepie internetowym MAGIC-COLOR i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu niezużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres mailowy “sklep@magic-color.pl” w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu towaru. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła niezużyty towar do magazynu MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego MAGIC-COLOR nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu internetowego MAGIC-COLOR, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w sklepie internetowym MAGIC-COLOR wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepie internetowym MAGIC-COLOR. Adres e-mail będzie przetwarzany przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sklepie internetowym MAGIC-COLOR.

22. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu internetowego MAGIC-COLOR. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA w ramach sklepu internetowego MAGIC-COLOR będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

26.MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA zobowiązuję się do realizacji zamówienia w ciągu 14 dniu roboczych od otrzymania wpłaty. 


Polityka Ochrony Prywatności

1.MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA. oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNoraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepie internetowym MAGIC-COLOR

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR jest:

a.  MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWN- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA
b. Sklep oraz MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Sklepie internetowym MAGIC-COLOR, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklepu w zakresie Sklepie internetowym MAGIC-COLOR, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepie internetowym MAGIC-COLOR (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać w sklepie internetowym MAGIC-COLOR oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklepie internetowym MAGIC-COLOR  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNlub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Sklepie internetowym MAGIC-COLOR niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep danych osobowych innemu niż MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep administratorowi danych.

12. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWN oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklepu. lub też gdy MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym MAGIC-COLOR naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Sklepie internetowym MAGIC-COLOR do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14.MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Sklepie internetowym MAGIC-COLOR. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Sklepie internetowym Magic-Color, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA
ul. Gen de Gaulle’a 86
41-800 Zabrze

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA
ul. Gen de Gaulle’a 86
41-800 Zabrze
Sklep@magic-color.pl

Ja ……………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
……………………………………………………., numer oferty …………………………….,
Data zawarcia umowy to ……………………………., data odbioru …………………………….,

Imię i nazwisko ………………………….
Adres …………………………………….
Data ……………………………………….9798MMagMAGICAL-SUN Z.G.GARCON SPÓŁKA JAWNA